Wykaz podymnego z 1629r.

Portret użytkownika hlebek

Wałcz, piątek po św. Jakubie, 1629r.

Sołtysi wsi Biała, Trzcianka, Wołowe Lasy, Niekursko, Łomnica, Kuźnica, Straduń Rychlik, Nowa Wieś składają zeznanie co do wysokości podymnego.

Or. Archiwum Państwowe w Poznaniu, Księgi grodzkie – Wałcz, sygn. Gr-Wałcz-22.

Uw. W polskojęzycznym fragmencie tekstu zachowano całkowicie oryginalną pisownię, w tłumaczeniu zachowano oryginalną pisownię nazw topograficznych.

 

Feria sexta post festum Sancti Jacobi Apostoli proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Vigesimo Nono

Iur[amen]t[u]m subditorum de villa Biala ratione Fumalium

Ad off[iciu]m et acta pr[aese]ntia  castren[sia] Walcen[sia] personal[ite]r venientes honesti Martinus Krupa iuratus de villa Biała, de villa Trczcianka Kierstanus scultetus, de villa Wolowe Lassy Petrus Martans scultetus, de villa Niekurska Albertus Withlant scultetus, de villa Lomnica Petrus Dywel scultetus, de villa Hamer Matheus Grams tabernator, de villa Stradom et Rychliki idem Kierstanus de villa Trczcianka, et de villa Nowa Wies al[ia]s Kazymiersz Michael Pilach scultetus. Observata debita iuris iurandi religione ad imaginem Crucifixi praestitera[n]t corp[ora]le iuramentum. Quod regestrum per g[e]n[er]osum Sebastianum Trzebinski d[omi]num suum inferius descriptum prout in se sonat iuste sit conscriptum. Quisquidem regestri series de verbo ad verbum sequitur et est talis:

Zeznawam y do wiadomosci odnoszę do Grodu Waledzkiego, ze więczy podyma nie masz we wsi Biały telko 72. oproc pogorzelczow co sie nie pobudowali y domu Plebanskiego, Szkoly, Spitala y dworu. Takze we wsi Trczciance 80 oproc Plebaniey, Dworu i Szkoły. Takze w Nowy Wsi Al[ia]s Kazimierzu nie masz więczy telko 24. Takze Wołowych Lassach 44 oproc Plebaniey y Szkoły. Takze w Niekurskach nie masz telko 26 oproc Plebaniey y Szkoły. Takze y z Łomnicze ze nie masz telko 34 oproc Plebaniey i Szkoły, z Młynami wszytkiemi się tu zamyka. Takze y z polowice Hamru Wszi, ze nie masz telko 13 oproc Dworu. Takze y w Stradomiu y z Rychliczk, ze nie masz więnczy 6 podymia. To wszytko Szołtys Trzcinski ma odprawic zaczym dawam Attestatyą z tych wsi Szołtysom y Lindnikom [tj. lennikom] moim, ktorzy tego iuramentem w Grodzie Waledzkim potwierdzic chcą, ze więczy Podymia w tych Dzierzawach moich nie masz, co dla lepszy wiary podpisałem się renką swą i pieczęc swą przyłozel.

W Biały 26 Juli Anno Domini 1629 idem qui supra

Sebastian Trzebinski.

Quamqidem attestationem suam idem sculteti ab off[ici]o pr[aese]nti receperunt.

 Tłumaczenie

Piątek najbliższy po święcie świętego Jakuba Apostoła Roku Pańskiego tysiąc sześćset dwudziestego dziewiątego.

Przysięga poddanych wsi Biała ze względu na podymne

Do urzędu i ksiąg niniejszych grodzkich wałeckich osobiście przybyli dostojni Marcin Krupa zaprzysiężony ze wsi Biała, ze wsi Trczcianka [Trzcianka] Krystian sołtys, ze wsi Wolowe Lassy [Wołowe Lasy] Piotr Martans sołtys, ze wsi Niekurska [Niekursko] Albert Withlant sołtys, ze wsi Lomnica [Łomnica] Piotr Dywel sołtys, ze wsi Hamer [Kuźnica] Mateusz Grams karczmarz, ze wsi Stradom [Straduń] i Rychliki [Rychlik] ten sam Krystian ze wsi Trczcianka, a ze wsi Nowa Wies albo Kazymiersz [Kazimierz] Michał Pilach sołtys. [Każdy] złożył osobistą przysięgę, przed wizerunkiem Ukrzyżowanego,  z szacunkiem należnym jej świętości, że rejestr przedstawiony przez szlachetnego ich pana Sebastiana Trzebinskiego, w pełnym brzmieniu właściwie będzie zapisany. Którego rejestru treść słowo po słowie następuje i jest taka:

Zeznaję i do wiadomości donoszę do grodu wałeckiego, że więcej podymnego nie masz we wsi Biały tylko 72, oprócz pogorzelców, co się nie pobudowali i domu plebańskiego, szkoły, szpitala i dworu. Także we wsi Trcziance 80 oprócz plebanii, dworu i szkoły. Także w Nowej Wsi alias Kazimierzu nie masz więcej [podymnego] tylko 24. Także [w] Wołowych Lassach 44 oprócz plebanii i szkoły. Także w Niekurskach nie masz [więcej] tylko 26 oprócz plebanii i szkoły. Także i z Lomnicy nie masz [więcej] tylko 34 oprócz plebanii i szkoły, z młynami wszystkimi się tu zamyka. Także i z połowy Hamru wsi, że nie masz [więcej] tylko 13 oprócz dworu. Także i w Stradomiu i Richliczk, że nie masz więcej niż 6 podymnego. To wszystko sołtys trzcianecki ma odprawić, za czym daję świadectwo z tych wsi sołtysom i lennikom, którzy to przysięgą w grodzie wałeckim potwierdzić chcą, że więcej podymnego w tych dzierżawach moich nie masz. [Na] co dla lepszej wiary podpisałem się ręką swą i pieczęć swą przyłożyłem.

W Białej 26 lipca roku Pańskiego 1629, tego, który wyżej.

Sebastian Trzebinski.

Które to świadectwo swoje, ci sołtysi od urzędu teraz odebrali.

 

Opr. Łukasz Nowak

Witrynę napędza Drupal, system zarządzania treścią o publicznie dostępnym kodzie źródłowym

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer