STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZIEMI TRZCIANECKIEJ

STATUT STOWARZYSZENIA Miłośników Ziemi Trzcianeckiej

ROZDZIAŁ I
 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny.

§ 1
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Trzcianeckiej, zwane dalej "Stowarzyszeniem" działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr.20, poz. 104, z późniejszymi zmianami),  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
1.Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, do realizowania celów statutowych może prowadzić działania również za granicą, jeżeli nie narusza to przepisów prawa i zawartych umów międzynarodowych.
2.Siedzibą Stowarzyszenia jest Trzcianka.
3.Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
4.Stowarzyszenie może być członkiem i uczestniczyć w pracach innych organizacji krajowych i międzynarodowych o tym samym lub podobnym profilu działania. Decyzję w powyższym przedmiocie podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
5.Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
6.Stowarzyszenie posiada znak firmowy (logo).
7.Nazwa Stowarzyszenia i jego znak są prawnie zastrzeżone.
8.Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

 ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby ich realizacji.

§ 2
Celem Stowarzyszenia jest:

1.Rozwój świadomego społeczeństwa obywatelskiego, pobudzanie aktywności społecznej i inicjowanie czynnego udziału mieszkańców w życiu społecznym i politycznym Ziemi Trzcianeckiej.
2.Propagowanie i rozwijanie postaw patriotycznych.
3.Kreowanie i upowszechnianie pozytywnego wizerunku Ziemi Trzcianeckiej i okolic jako regionu atrakcyjnego gospodarczo i turystycznie.
4.Dbanie o dorobek kultury materialnej i duchowej, propagowanie wiedzy regionalnej, wspieranie lokalnych twórców.
5.Podnoszenie i pogłębianie kultury życia społecznego.
6.Propagowanie prawdy i zasad etycznych w życiu społecznym.
7.Propagowanie ochrony i promocja zdrowia.
8.Wspieranie dostępu obywateli do informacji, w tym przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych.
9.Podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w życiu miasta i gminy Trzcianka.
10.Rozwijanie świadomości społeczności lokalnych oraz propagowanie wiedzy regionalnej w zakresie historii, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
11.Integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem i promocją Ziemi Trzcianeckiej.
12.Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
13.Promowanie zrównoważonego rozwoju okolic Trzcianki , w szczególności w zakresie gospodarczym, społecznym i kulturowym. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i inicjatyw gospodarczych.
14.Działanie na rzecz budowania i pogłębiania dialogu i tolerancji między ludźmi. Zwalczania wszelkich form dyskryminacji oraz wykluczenia społecznego.
15.Wspieranie działań, mających na celu poprawę bezpieczeństwa powszechnego oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
16.Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa.
17.Wspieranie i upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
18.Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
19.Upowszechniania i ochrony praw konsumentów.
20.Rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

§ 3

Sposoby realizacji celów działania stowarzyszenia:
1.    Współpraca i współdziałanie z władzami samorządowymi, administracją państwową, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami gospodarczymi w celach statutowych.
2.    Zgłaszanie inicjatyw i występowanie do jednostek administracji państwowej i samorządowej z propozycjami regulacji prawnych, finansowymi i organizacyjnych w sprawach dotyczących Ziemi Trzcianeckiej, poprzez:
    a) monitorowanie działalności administracji publicznej i  władz samorządowych,
    b) przedstawianie wypracowanych stanowisk władzom samorządowym,
    b) organizowanie konsultacji społecznych i wspieranie inicjatyw środowiskowych,
3.    Podejmowanie przedsięwzięć gospodarczych i organizacyjnych na rzecz Ziemi Trzcianeckiej.
4.    Podejmowanie działalności wydawniczej i publicystycznej przy zastosowaniu różnorodnych mediów i technologii, w tym nowoczesnych technologii informacyjnych.
5.    Organizacja i udział w konferencjach i spotkaniach poświęconych współpracy regionalnej i związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia.
6.Promocja i reklama regionu Ziemi Trzcianeckiej.
7.Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych.
8.Podejmowanie innych zgodnych z prawem przedsięwzięć, koniecznych dla realizacji statutowej działalności.
9.Działalność statutowa Stowarzyszenia może przyjmować zarówno formę działalności nieodpłatnej, jak i odpłatnej pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, póz. 873 z późn.zm.).
§ 4

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 5

1.Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa. O przedmiocie tej działalności i jego formie organizacyjno-prawnej decyduje Zarząd Stowarzyszenia na mocy upoważnienia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
2.Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między Jego członków, także wówczas gdy są pracownikami stowarzyszenia.

3.Stowarzyszenie może prowadzić następujące rodzaje działalności:
58.11.Z Wydawanie książek
58.13.Z Wydawanie gazet
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych
60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
63.12.Z Działalność portali internetowych
69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
63.91.Z Działalność agencji informacyjnych
63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
70.22.Z doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
73.11.Z Działalność agencji reklamowych
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
74.20.Z Działalność fotograficzna

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 6
1.Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2.Stowarzyszenie posiada członków:
a)zwyczajnych,
b)wspierających,
c)honorowych.
3.Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która:
a)złoży deklarację członkowską na piśmie,
b)przedstawi pozytywną opinię trzech członków Stowarzyszenia.
4.Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
5.Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
6.Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
7.Osoba niepełnoletnia może zostać członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia gdy ukończy 17 lat, posiada zgodę rodziców lub opiekunów prawnych oraz przez 12 miesięcy była członkiem wspierającym.
§ 7

1.Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w realizację idei Stowarzyszenia lub jego rozwój.
2.Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 4 członków Stowarzyszenia.

§ 8
1.Członkowie zwyczajni mają prawo:
a)biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b)korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c)udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d)zgłaszania wniosków i opinii co do działalności Stowarzyszenia i jego władz.
e)zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.
2.Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a)brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b)przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c)regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§ 9
1.Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
2.Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3.Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 10

1.Utrata członkostwa następuje na skutek:
a)pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b)skreślenia przez Zarząd z listy członków:
w przypadku łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
w przypadku notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
w przypadku nieusprawiedliwionego, nie opłacenia składek za okres pół roku, lub innych świadczeń,
c)wykluczenia w przypadku utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d)śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
2.W przypadku określonym w ust. 1 pkt b) orzeka Zarząd w drodze uchwały podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
3.Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, wniesione w terminie 14 dni od dnia doręczenia stosownej uchwały lub od dnia gdy z treścią tej uchwały skreślony lub wykluczony członek mógł się zapoznać. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.
4.W przypadku odwołania się od skreślenia członka do Walnego Zgromadzenia, członek ma pełne prawa i obowiązki do czasu uchwały Walnego Zgromadzenia.
5.Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 11

1.Władzami Stowarzyszenia są:
a.Walne Zgromadzenie,
b.Zarząd,
c.Komisja Rewizyjna.
2.Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia (Zarządu i Komisji Rewizyjnej) trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością obecnych na Zgromadzeniu głosów członków Stowarzyszenia. Kadencja władz upływa z terminem kolejnego sprawozdawczo – wyborczego Walnego Zgromadzenia.
3.W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. Powołany w ten sposób nowy członek władz podlega akceptacji najbliższego Walnego Zgromadzenia.

§ 12

Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 13

1.Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2.Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a)określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b)uchwalania zmian statutu,
c)wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
d)udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e)rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f)uchwalanie budżetu,
g)uchwalanie wszystkich regulaminów Stowarzyszenia,
h)uchwalanie wysokości i terminu wnoszenia składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
i)podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
j)rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
k)rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
l)rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
m)zatwierdzanie ramowego planu rocznego działania Stowarzyszenia opracowanego przez Zarząd,
n)podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
o)podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
p)udzielanie zgody Zarządowi Stowarzyszenia na:
1)nabycie lub zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego
2)nabywanie i zbywanie wszelkich praw i zaciąganie zobowiązań, których wartość przekracza wartość określoną w uchwale Walnego Zgromadzenia.
3.W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:
a.z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b.z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
4.Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
5.Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd jako sprawozdawcze raz w roku, a jako sprawozdawczo – wyborcze raz na trzy lata,
6.Walne Zgromadzenie odbywa się w terminie i miejscu określonym przez Zarząd.
Quorum niezbędne dla ważności walnego Zgromadzenia i podejmowanych uchwał stanowi:
a) co najmniej 50%  ilości członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania, jeśli Walne Zgromadzenie odbywa się w pierwszym zwołanym terminie,
b) każda ilość członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania, jeśli Walne Zgromadzenie odbywa się w drugim zwołanym terminie.
W przypadku braku quorum w pierwszym zwołanym terminie Walne Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie nie później niż w ciągu 14 dni po pierwszym terminie. Wszelkie uchwały i postanowienia Walnego Zebrania w drugim terminie są ważne i wiążące wszystkich członków, gdy w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu był podany drugi termin.
7.Walne Zgromadzenie nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na pisemny wniosek
a)Komisji Rewizyjnej
b)co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
8.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
9.O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia członków siedem dni przed Zgromadzeniem.
10.Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów poza punktem 2 lit. n), gdzie potrzebna jest bezwzględna większość. Głosowania, są jawne.
11.Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
12.Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz i dwaj członkowie.
13.Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków pośród członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu  i  Komisji Rewizyjnej.

§ 14

1.Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
2.Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym Prezesa, sekretarza i skarbnika. Prezesa, sekretarza i skarbnika wybiera Zarząd spośród swoich członków.
3.Prezes sprawuje ogólny nadzór nad całym Zarządem oraz koordynuje jego prace. Wiceprezes sprawuje nadzór nad częścią pracy Zarządu, która została mu przydzielona przez Zarząd. Sprawy finansowo-księgowe należą do Skarbnika.
4.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub dwóch członków zarządu. Zebranie Zarządu może zostać zwołane na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej.
5.W posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym może uczestniczyć Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub jego zastępca.
6.Do kompetencji Zarządu należą:
a)realizacja celów Stowarzyszenia,
b)wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
c)sporządzanie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu rocznych planów pracy i budżetu,
d)sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e)podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f)reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g)zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
h)przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków.

§ 15

1.Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2.Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
3.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a)kontrolowanie działalności Zarządu,
b)składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu,
c)prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia oraz zebrania Zarządu,
d)składanie wniosków o udzielenie absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e)składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu.

§ 16
Członek władzy Stowarzyszenia (Zarządu lub Komisji Rewizyjnej) traci mandat danego organu na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu lub innego organu,
b) odwołania przez Walne Zgromadzenie,
c) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądowego,
d) śmierci członka.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 17

Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a)ze składek członkowskich,
b)darowizn, spadków, zapisów,
c)dotacji i ofiarności publicznej,
d)dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 18

1.Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia.
2.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3.Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
4.Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie lub Prezesa i jednego Członka Zarządu.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19

1.Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji wyznaczając likwidatora oraz wskazuje przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 20

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Trzcianka, 16 sierpnia 2011 roku
 

Jednym z najważniejszych sposobów realizacji celów Stowarzyszenia będzie wydawana pod jego auspicjami „GŁOS POWIATU”, w której mieszkańcy Ziemi Trzcianeckiej znajdą rzetelną informację o ich mieście i powiecie, ciekawe felietony i rozmowy, relacje sportowe, artykuły poświęcone historii, kulturze i sprawom samorządowym. Członkowie Stowarzyszenia są przekonani, że „GŁOS POWIATU” spełni swoją rolę, jako jeden z ważnych instrumentów propagujących walory Ziemi Trzcianeckiej i ukazujących życie jej mieszkańców, ich problemy, radości i smutki.
 

Każdy z Państwa, kto chciałby wesprzeć działalność Stowarzyszenia i gazety„GŁOS POWIATU”, może zostając zgodnie ze statutem członkiem wspierającym, dokonać wpłaty na konto:

REGON - 301933440
NIP - 7632123545
NUMER KONTA BANKOWEGO - Bank Pekao SA I Oddział w Trzciance,
89 1240 3741 1111 0010 4244 2917

DZIĘKUJEMY!

 

Witrynę napędza Drupal, system zarządzania treścią o publicznie dostępnym kodzie źródłowym

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer